گیلاس های دوقلو لای گوش راستم ..

پنجاه روز طول می‌کشد. اولش به تصمیم شما برمی‌گردد. اگر دوست داشته باشی عضوش می‌شوی و شروع می‌کنی‌. قبل از هر کاری می‌خواهند لوکیشنت را برای فلان کوفت و بهمان زهرمار روشن کنی. کم‌کم مجاب می‌شوی هر چه می‌خواهند انجام دهی. نافرمانی که بکنی تهدید می‌شوی. آدرس کاملت را از لوکیشنت درمی‌آورند. از ترس است که تن به خواسته‌شان می‌دهی. هر روز خودآزاری جدیدی را روی خودت امتحان می‌کنی. یکی از یکی بدتر. تا برای روز آخر آماده شوی. روز آخر خودت را می‌کشی. خودت را آتش می‌زنی. یا پرت می‌کنی پایین. یا تیغ می‌زنی رگ‌هایت. خلاصه که خودت را می‌کُشی!

مراقب بچه‌هایتان باشید. نگذارید چنین بازی‌هایی را حتی یک بار هم شده امتحان کنند. این بازی‌ها تهش مرگ است. نابودی است. از دست رفتن است. نگذارید این بازی‌ها و چالش‌ها بچه‌هایتان را به فنا بکشد.

۱ Comment 15 Shahrivar 96 ، 16:19